Dzień dobry!

Serwis Natty dostępny pod adresem https://natty.pl to ogromny katalog produktów przeznaczonych dla kobiet. Specjalnie dla Ciebie codziennie dodajemy sprawdzone oferty od zaufanych sprzedawców funkcjonujących w ramach portalu AliExpress.

Administratorem serwisu jest Webeat Kamil Dęga, ul. Jędrzychowska 32, 65-385 Zielona Góra, NIP: 9291809856, e-mail: [email protected]

Pamiętaj, że nie jesteśmy sprzedawcą produktów widocznych w serwisie. W odniesieniu do części produktów umożliwiamy Ci jedynie przejście na zewnętrzną stronę internetową i zakup produktu bezpośrednio od sprzedawcy.  W odniesieniu do pozostałej części produktów, możemy w Twoim imieniu zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą funkcjonującym na AliExpress. Składając zamówienie za pośrednictwem serwisu, udzielasz administratorowi pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży w Twoim imieniu ze sprzedawcą. Szczegóły znajdziesz w poniższym regulaminie.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół serwisu Natty

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Kamil Dęga, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Webeat Kamil Dęga”, ul. Jędrzychowska 32, 65-385 Zielona Góra, NIP: 9291809856,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. PayPal – system płatności on-line obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 4. PayU – system płatności elektronicznych obsługiwany przez PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy: 4.944.000 zł opłacony w całości,
 5. Produkt – produkt widoczny i opisany w Serwisie sprzedawany przez Sprzedawcę,
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://natty.pl,
 7. Sprzedawca – sprzedawca produktu widocznego w Serwisie; Sprzedawca jest podmiotem posiadającym miejsce zamieszkania lub siedziby w Chinach i prowadzącym sprzedaż w ramach portalu AliExpress,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://natty.pl/regulamin/,
 9. Umowa Pośrednictwa – umowa o świadczenie usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży, którą Użytkownik może zawrzeć z Administratorem za pośrednictwem Serwisu i mocą której Administrator zobowiązuje się zawrzeć w imieniu Użytkownika Umowę Sprzedaży Produktów objętych zamówieniem ze Sprzedawcą, a Użytkownik zapłacić Administratorowi cenę za zamówione Produkty oraz wynagrodzenie za świadczenie usługi pośrednictwa,
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży, którą Użytkownik może zawrzeć ze Sprzedawcą, korzystając w tym zakresie z pośrednictwa Administratora,
 11. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna korzystająca z Serwisu.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie. Administrator może świadczyć również na rzecz Użytkowników usługi pośrednictwa w zawieraniu Umów Sprzedaży na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników. Regulamin określa również zasady świadczenia usług pośrednictwa w zawieraniu Umów Sprzedaży.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych, natomiast założenie konta w Serwisie oraz złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu wymaga podania określonych danych osobowych i nie jest możliwe anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Administratora jest umożliwienie Użytkownikowi przeglądania zawartości Serwisu oraz złożenia zamówienia, a w konsekwencji zawarcia Umowy Pośrednictwa za pośrednictwem Serwisu.
 3. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz historia złożonych przez niego zamówień za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Użytkownikiem a Administratorem zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Umowę o prowadzenie konta w Serwisie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Administrator, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. korzysta z Serwisu w sposób zaburzający funkcjonowanie Serwisu,
  2. korzysta z Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z Serwisu innym użytkownikom,
  3. podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
  4. przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy Pośrednictwa zawierane za pośrednictwem Serwisu, jak również zawierane w wyniku pośrednictwa Umowy Sprzedaży.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Produkty, ceny, faktury

 1. Produkty widoczne w Serwisie nie stanowią własności Administratora.
 2. Administrator nie prowadzi sprzedaży Produktów widocznych w Serwisie.
 3. W odniesieniu do części Produktów, Administrator umożliwia Użytkownikowi przejście na zewnętrzną stronę internetową i zakup Produktu bezpośrednio od sprzedawcy.
 4. W odniesieniu do pozostałej części Produktów, Administrator może w imieniu Użytkownika zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w wyniku złożenia przez Użytkownika zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.
 5. W odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 4 powyżej, podane ceny uwzględniają cenę Produktu oraz wynagrodzenie Administratora za świadczenie usługi pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży. Ceny nie uwzględniają natomiast ewentualnego cła oraz podatku od towarów i usług, o których mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu.
 6. Dokument potwierdzający zakup Produktu Użytkownik otrzyma bezpośrednio od Sprzedawcy. Administrator może wystawić Użytkownikowi, na jego żądanie zgłoszone pocztą elektroniczną, fakturę dokumentującą usługę pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży. Taka faktura zostanie doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną.

§ 5

Składanie zamówienia (zawarcie Umowy Pośrednictwa)

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie, a co za tym idzie zawrzeć z Administratorem Umowę Pośrednictwa jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Użytkownik, który posiada konto w Serwisie. Użytkownik może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. Jeżeli Użytkownik posiada konto w Serwisie, powinien zalogować się do niego przed złożeniem zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów teraz’,
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. podać kupon rabatowy, jeżyli Użytkownik takowy posiada,
  4. kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  6. wybrać sposób płatności za zamówienie,
  7. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować, przy czym Użytkownik akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  8. kliknąć w przycisk “Zamawiam i płacę”
 5. Po kliknięciu w przycisk „Zawieram umowę i płacę”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU albo PayPal, w zależności od wybranego sposobu płatności, celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia Umowy Pośrednictwa. Składając zamówienie, Użytkownik udziela Administratorowi pełnomocnictwa do zawarcia w swoim imieniu Umowy Sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 7. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności. W takim przypadku, Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Administratora. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Administratorowi na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Administrator udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 8. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienia zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 6

Realizacja zamówienia (wykonanie Umowy Pośrednictwa)

 1. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na zawarciu przez Administratora w imieniu Użytkownika Umowy Sprzedaży Produktów objętych zamówieniem ze Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po złożeniu zamówienia, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.
 3. Jeżeli przedmiotem zamówienia były Produkty pochodzące od więcej niż jednego Sprzedawcy, Administrator zawrze w imieniu Użytkownika więcej niż jedną Umowę Sprzedaży.
 4. O zawarciu Umowy Sprzedaży, Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zamówienia.

§ 7

Dostawa Produktów, cło i podatek VAT

 1. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Użytkownika w terminie podanym w opisach zamówionych Produktów.
 2. Produkty zostaną wysłane przez Sprzedawcę z terytorium Chin.
 3. Jeżeli Użytkownik zamówił Produkty pochodzące od więcej niż jednego Sprzedawcy, Użytkownik otrzyma więcej niż jedną przesyłkę z zamówieniem.
 4. Administrator nie pośredniczy w żaden sposób w dostawie Produktów do Użytkownika.
 5. Ponieważ Użytkownik jest stroną Umowy Sprzedaży zawartej w jego imieniu przez Administratora, a tym samym posiada status importera zamówionych Produktów, to na Użytkowniku ciążą wszystkie obowiązki związane z cłem oraz podatkiem od towarów i usług.
 6. Jeżeli Produkty nie zostaną dostarczone Użytkownikowi w przeciągu 60 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, Użytkownikowi przysługuje zwrot całości kwoty zamówienia. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wysyłając mu wiadomość e-mail na adres [email protected]

§ 8

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument może skorzystać z pośrednictwa Administratora. W tym celu, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://natty.pl/odstapienie.doc jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Jeżeli Administrator nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Konsument odstępuje od umowy jeszcze przed wejściem w posiadanie zamówionych Produktów.
 7. Zwracane Produkty Konsument może przesłać na adres Administratora (Webeat Kamil Dęga, ul. Jędrzychowska 32, 65-385 Zielona Góra).
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Użytkownik może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Przy realizacji uprawnień wynikających z rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, Użytkownik może korzystać z pośrednictwa Administratora. W tym celu, Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://natty.pl/reklamacja.doc jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Reklamowany Produkt Użytkownik może odesłać na adres Administratora (Webeat Kamil Dęga, ul. Jędrzychowska 32, 65-385 Zielona Góra).
 7. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://natty.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Pozostałe postanowienia

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.11.2017.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.